Om oss

 

SKADEALLIANSEN - Tilgjengelig når du trenger oss

Skadealliansen er et norskeid selskap drevet av fagfolk med lang erfaring og høy kompetanse. Vi kjennetegnes av rask responstid og fornøyde kunder.

Totalt er vi nå 70 rutinerte medarbeider på Vestlandet, fordelt mellom kontor i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde. Vi har kvalifisert personell med mesterbrev og flere godkjente naturskadetakstmenn.

Mange av våre ansatte er også med på eiersiden i Skadealliansen. Det gir nærhet til ledelse, sikrer optimal ytelse og trygger kontinuiteten.

Skadealliansen tar sikkerhet, helse og- arbeidsmiljø på alvor.
Vi benytter oss av moderne utstyr og miljøvennlige produkter.


ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og loven skal sikre åpenhet rundt større virksomheters håndtering av negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av tjenester. Skadealliansen omfattes av åpenhetsloven, og vi har med dette lagt til rette for at alle som ønsker mer informasjon kan ta kontakt med oss.

Åpenhetsloven forplikter Skadealliansen til å:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
  • Gjennom en offentlig redegjørelse vise vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • Svare på spørsmål fra allmennheten.

Send mail til post@skadealliansen.no om du har spørsmål til oss!

Retningslinjer for etisk handel - code of conduct. 

lnnledning

Skadealliansen AS jobber for å fremme gode arbeids- og miljøfarhold i egen virksomhet og hos våre leverandører og forretningspartnere. Begrepene "leverandør" og "forretningspartner" har den samme betydning i disse retningslinjene som i åpenhetsloven § 3. 

Skadealliansen AS består av flere selskaper som sammen utgjør Skadealliansen. Dette inkluderer Skadealliansen Bergen AS, Skadealliansen Stavanger AS, Skadealliansen Alta AS, Skadealliansen Nordland AS samt Bygg og Sanering med avdelinger i Telemark, Vestfold og Agder. Skadealliansen vil kontinuerlig jobbe for å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at vi og våre leverandørene og forretningspartnere etterfølger disse retningslinjene for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og ansvarlig virksomhetsstyring. 

Dersom noen har mistanke om brudd på disse retningslinjene for etisk handel hos Skadealliansen eller i vår leverandørkjede, anmoder vi om at dette varsles til post@skadealliansen.no 

Forsikring av etterlevelse i leverandørkjeden og hos våre forretningspartnere

Vi ønsker å fremme gode arbeids- og miljøfarhold i nært samarbeid med leverandører og forretningspartnere. For å tydeliggjøre hva vi farventer skal disse retningslinjene for etisk handel vedlegges alle kontrakter som inngås med leverandører og forretningspartnere. 

På oppfordring fra Skadealliansen må leverandører og forretningspartnere kunne dokumentere at retningslinjene etterleves. Det kan gjøres ved egenerklæring, oppfølgingssamtaler med Skadealliansen og/eller kartlegging av arbeidsforholdene på produksjonssted. Dersom Skadealliansen ønsker å kartlegge underleverandører, plikter leverandører og forretningspartnere å oppgi navn og kontaktopplysninger om slike. 

Ved brudd på de etiske retningslinjene vil Skadealliansen i samarbeid med leverandør og/eller forretningspartner lage en plan for utbedring av manglene. Utbedring skal skje innen rimelig tid. Heving av kontrakt vil kun forekomme dersom leverandør eller forretningspartner, etter gjentagende henvendelser, ikke viser vilje til å rette opp i forholdene. 

Sosiale og miljømessige standarder vil bli tillagt vekt ved valg av nye leverandører og forretningspartnere. 

Retningslinjer for etisk handel

Skadealliansens retningslinjer for etisk handel er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO­ konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde. 

l       Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)

1.1         Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. 

1.2         Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid 


2             Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154}

2.1       Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.

2.2.       Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid. 

2.3.       Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling. 

3             Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146}

3.1       Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med 

i)   nasjonal minstealder for ansettelse, eller;

ii)   minstealder for obligatorisk skolegang, 

med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.

3.2       Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted. 

3.3       Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.

3.4       Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO­ konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder. 

4             Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)

4.1       Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

4.2       Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet. 

5             Tvang og trakassering

5.1       Fysisk mishandling eller avstraffeise, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser, herunder verbal trakassering. 

6             Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164}

6.1       Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.

6.2       Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også sørge for tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.

6.3       Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. 

7             Lønn (ILO konvensjon nr. 131)

7.1       Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.

7.2       Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.

7.3       Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke. 

8             Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14}

8.1       Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.

8.2       Arbeidere skal ha minst en fridag per 7 dager. 

8.3       Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.

8.4       Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover. 

9             Regulære ansettelser

9.1       Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.

9.2       Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår. 

9.3       Læringsprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold. 

10         Marginaliserte befolkningsgrupper

10.1     Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av. 

11         Miljø

11.1     Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.

11.2     Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes. 

12         Korrupsjon

12.1     Skadealliansen, leverandører og forretningspartnere skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter mot korrupsjon, og skal spesielt ikke (i) prøve å oppnå utilbørlig fordel (dvs. en fordel de ikke har rett til) ved å love, tilby, gi eller akseptere noe av verdi, direkte eller indirekte, til eller fra enhver offentlig tjenestemann eller annen tredjepart eller (ii) delta i enhver annen form for korrupsjon, bestikkelser, tilretteleggingsbetaling, underslag, utpressing, eller svindel som søker å urettmessig oppnå upassende fordeler eller på annen måte påvirke resultatet av sine forretningsforbindelser. Leverandører må sikre at alle relevante ansatte og tredjeparter har kunnskap om og overholder gjeldende antikorrupsjonslover og -forskrifter.

12.2     Skadealliansen, leverandører og forretningspartnere skal avstå fra å tilby finansiering, donasjoner, overdådige gaver og ekstravagant underholdning eller gjestfrihet for å påvirke forretningsbeslutninger. Leverandører og forretningspartnere skal sørge for at alle gaver og underholdning som tilbys til Skadealliansen-ansatte er transparente, beskjedne, sjelden, hensiktsmessige og forretningsrelevante. Gaver og underholdning kan aldri tilbys i retur for noe, være i form av kontanter eller kontantekvivalenter eller inneholde underholdning av seksuell eller tilsvarende upassende karakter. 

13         Publisering og kommunikasjon av disse retningslinjene til ansatte

13.1     Skadealliansen, leverandører og forretningspartnere skal tilgjengeliggjøre disse retningslinjene for ansatte i egne virksomheter og kommunisere hvor retningslinjene er tilgjengeliggjort. 

14         Åpenhetsloven 

For å sikre etterlevelse av Åpenhetsloven skal Skadealliansen gjennomføre aktsomhetsvurderinger om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for ansatte i både Skadealliansen og hos leverandører og forretningspartnere. Leverandører og forretningspartnere skal etter skriftlig anmodning fra Skadealliansen informere Skadealliansen om nødvendig informasjon for å gjennomføre slike aktsomhetsvurderinger. Sammendrag av aktsomhetsvurderinger skal gjøres tilgjengelig på Skadealliansen nettsider. 

15         Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Skadealliansen vil bruke tre grader av tiltak. 

l - Forebygge 

Det primære målet med aktsomhetsvurderinger er at bedrifter skal torebygge negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidforhold. Dette betyr at Skadealliansen iverksetter tiltak før skaden skjer. 

Andre grad av tiltak er å begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det vil si at dere iverksetter tiltak som begrense skadeomfanget av en skade/negativ konsekvens som allerede har skjedd. 

3 - Stanse 

Den mest alvorlige graden av tiltak er å stanse aktiviteter som bidrar til negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette kan f.eks være å avslutte et kontraktsforhold.  

15.1     Ledelsen i Skadealliansen AS er ansvarlige for at Åpenhetslovens forpliktelser etterleves. 

Hvorfor velge oss?

Vi kjenner bransjen og vet hva som er forventet av oss.
Vi lover god kommunikasjon, presise tilbakemeldinger og leveranse som avtalt. Du kan være sikker på at enhver henvendelse får vår største  oppmerksomhet.

Spørsmål? Kontakt oss!


Vakttelefon telstart3png 02485

E-post post@skadealliansen.no

REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN § 5 

1                   Innledning 

1.1               Kontaktinformasjon

Kontakt oss gjerne på post@skadealliansen.no ved spørsmål til denne redegjørelsen eller om åpenhetsloven forøvrig. Vi oppfordrer også alle til å melde inn mistanke om brudd eller risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos Skadealliansen/underavdelinger eller leverandører til denne eposten. 

1.2               Rapporteringsplikt

Skadealliansen AS er et samlet konsern som samarbeider for etterlevelse av Åpenhetsloven. Denne redegjørelsen gjelder dermed både Skadealliansen AS og våre datterselskaper. Redegjørelsen oppdateres og offentliggjøres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på Skadealliansens nettside. 

2                   Om selskapets virksomhet

2.1               Selskapets organisering og driftsområde

Skadealliansen er ett norsk heleid av privatpersoner som er i ledelsen i Skadealliansen. Skadealliansen har kun avdelinger i Norge. 

Skadealliansen AS har følgende datterselskaper : 

Skadealliansen Bergen Skadealliansen Stavanger Skadealliansen Alta Skadealliansen Nordland Bygg og Sanering Avd. Agder

Bygg og Sanering Avd. Telemark Bygg og Sanering Avd. Vestfold. 

Skadealliansen AS og datterselskap tilbyr ulike tjenester innenfor eiendomsdrift-/vedlikehold, forsikringsskader, rehabilitering, nybygg, renhold og transport bl.a. 

Skadealliansen har ca 200 ansatte fordelt på avdelingene fra Vestfold til Alta. 

2.2               Interne retningslinjer

Vi vil forsikre etterlevelse i leverandørkjeden og hos våre forretningspartnere gjennom vår code of conduct, se link. Dette er nedskrevet som et mål i våre retningslinjer for etisk handel som gjelder for både vår egen virksomhet og for våre leverandører og forretningspartnere. 

Skadealliansen oppfordrer sine leverandører og forretningspartnere til å kunne dokumentere at retningslinjene etterleves. Dette gjøres ved krav om signering av egenerklæring ved avtaleinngåelser, og ved behov oppfølgingssamtaler med Skadealliansen og/eller kartlegging av arbeidsforholdene på produksjons-/arbeidssted.

Skadealliansen sine målsetninger med arbeidet med åpenhetsloven er å fremme gode arbeids- og miljøforhold i egen virksomhet og i nært samarbeid med leverandører og forretningspartnere.

3                   Aktsomhetsvurderingen

3.1               Overordnet om selskapets gjennomføring av aktsomhetsvurderinger 

Ettersom bygge bransjen og renholds bransjen har hatt mange uheldige tilfeller med manglende fokus på HMS, skatteunndragelse og sosial dumping anser derfor Skadealliansen at en del av vår plikt som bedrift at vi følger opp arbeidsforhold ute i felten, samtidig som vi kvalitetssikrer våre leverandører og samarbeidspartnere. Skadealliansen AS har intensjon om å følge Forbrukertilsynets veiledning, og gjennomfører spørreundersøkelser. 

Skadealliansen har tatt kontakt med samtlige avdelinger og fått informasjon om hvilke leverandører som er mye brukt og vi har sendt ut spørreskjemaer til en del tilfeldig utvalgte leverandører som har levert besvarelse. Skadealliansen vil også gi ut spørreskjemaer til nye leverandører-/avtaler som blir gjort fremover. 

Dersom noen avdekker brudd på menneskerettigheter eller uanstendige arbeidsforhold, kan dette varsles til post@skadealliansen.no.

Det oppfordres til å varsle nærmeste leder, eller via post@skadealliansen.no. Dette kan også gjøres anonymt dersom det er ønskelig. Varslinger vil bli håndtert av HR/daglig leder for videre utgreiing. 

3.2               Selskapets leverandørkjede og forretningspartnere

Skadealliansen har rundt 100-150 underleverandører og samarbeidspartnere. 

Våre leverandører og forretningspartnere er basert lokalt etter hvor avdelingen er lokalisert. Skadealliansen har nasjonale avtaler med paraply organisasjoner, som har lokale bedrifter tilknyttet våre avdelinger. 

Alle leverandørene til Skadealliansen er lokalisert i Norge, men produkter kan være laget i utlandet, hovedsakelig i Europa / EU. Det er hovedsakelig bygningsmaterialer og tilhørende varer. 

Skadealliansen innhenter relevant informasjon om risikoer med bruk av lav-/høyrisiko spørreskjema utarbeidet av SVW. Skadealliansen kartlegger risikoen basert på besvarelsene. 

3.3               Resultat av aktsomhetsvurderinger

Det er ikke avdekket negative konsekvenser for hverken menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold tilknyttet tjenestene vi leverer.

Det er ikke avdekket vesentlig risiko hos våre underleverandører. 

4                   Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

Skadealliansen vil bruke tre grader av tiltak. 1 – Forebygge

Det primære målet med aktsomhetsvurderinger er at bedrifter skal forebygge negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidforhold. Dette betyr at Skadealliansen iverksetter tiltak før skaden skjer.

2 – Begrense 

Andre grad av tiltak er å begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det vil si at dere iverksetter tiltak som begrense skadeomfanget av en skade/negativ konsekvens som allerede har skjedd. 

3 – Stanse 

Den mest alvorlige graden av tiltak er å stanse aktiviteter som bidrar til negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette kan f.eks være å avslutte et kontraktsforhold.  

5                   Resultater og oppfølging av tiltak

Skadealliansen har ikke avdekket noen funn som gjør at tiltak må iverksettes eller utredes ytterligere fremover. 

Skadealliansen viser til internt compliance dokument for prosedyrer ved mottak, behandling og oppfølging av varsling. Dette kan fremvises ved forespørsel.